Política de privacitat app Park Güell Visita Inclusiva

Versió 1.0. 10 febrer 2023

 

L’informem que Barcelona de Serveis Municipals, SA no fa cap tractament de les dades personals mentre es fa servir l’aplicació. En aquest sentit, Play and Go Experience, SL, en virtut del que disposa aquest document, és el responsable del tractament de qualsevol de les dades personals que es puguin tractar per al funcionament correcte de l’aplicació. 

Play and Go Experience no requereix fer el tractament de dades personals, però sí que ha d’atorgar certs permisos per permetre’n el funcionament, d’acord amb aquesta política de privacitat.

La protecció de la privacitat és molt important i constitueix un objectiu prioritari de les nostres polítiques corporatives. L’aplicació Park Güell Visita Inclusiva l’ha desenvolupat Play&go (Play and Go Experience, SL).

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament durant l’ús d’aquesta aplicació és Play&go, amb NIF núm. B98934243, adreça a l’efecte de notificacions al carrer Serpis, núm. 68, 1, 7, 46022 València (Espanya), i adreça electrònica privacy@playgoxp.com. Si en vol més informació o formular qualsevol sol·licitud o reclamació es pot adreçar directament a l’adreça electrònica privacy@playgoxp.com. 

 

Dades tractades

Els permisos que es demanen permeten l’ús d’elements multimèdia del dispositiu, com ara el micròfon, l’altaveu o la càmera.  Així mateix, també se’l pot convidar a donar l’opinió i a participar en enquestes de satisfacció sobre la visita de manera anònima.

 

Finalitat del tractament

Els permisos que es demanen tenen la finalitat de permetre-li fer servir l’aplicació i les funcionalitats, les opcions i les utilitats, per poder fer una visita inclusiva al Park Güell.

 

Legitimació

La base per tractar els permisos esmentats és permetre-li fer servir l’aplicació i gaudir dels serveis, les funcionalitats, les opcions i les utilitats associats, d’acord amb les seves peticions i autorització, com també els interessos legítims relacionats.

 

Comunicació de dades

Les dades no es comuniquen a tercers, excepte en els supòsits previstos legalment.

 

Drets

En qualsevol moment, pot revocar l’autorització per tractar els permisos atorgats, directament des de les opcions de configuració del dispositiu mòbil, fet que comporta la impossibilitat de fer servir els serveis i les utilitats de l’aplicació. Així mateix, pot exercir els drets que li reconeix la legislació vigent mitjançant una sol·licitud escrita, juntament amb una còpia del DNI, a l’adreça privacy@playgoxp.com. Tot això, sens perjudici dels drets que l’assisteixin per fer qualsevol reclamació en defensa dels seus drets i interessos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Transferències internacionals de dades

No es fan transferències internacionals de dades.

 

Consultes i sol·licituds

Si té qualsevol dubte o vol fer qualsevol sol·licitud, pot contactar amb nosaltres a través de les adreces que s’han indicat anteriorment.

 

Actualització

Aquesta política de privacitat es pot modificar en qualsevol moment, especialment per adequar-la a la legislació vigent en cada moment, codis corporatius o de conducta als quals ens adherim i instruccions de les autoritats en matèria de privacitat, per la qual cosa recomanem als usuaris de l’aplicació que la consultin de manera periòdica, per tal de conèixer les modificacions que s’hi puguin produir.

 

IMPORTANT: 

En cas que hi hagi diferències o contradiccions entre les versions d’aquesta política publicades i/o traduïdes a altres idiomes, en preval la versió espanyola en tot cas.